Kategóriák

Információ

OrangePro 1L gyanta-, kátrány-, és folteltávolító

KIEHL-j620134

 • Oldószertartalmú speciális tisztítószer szerves, oldószerben oldható szennyeződések mint rágógumi, kátrány, olaj, fa gyanta, viaszmaradványok továbbá festék-, lakk - és ragasztó maradványok helyenkénti eltávolítására. Oldószereknek ellenálló felületeken, mint pl.: sértetlen karosszéria felületen és autószőnyegen. Alkalmas továbbá linóleum, epoxigyanta, üveg, fa, parafa, poliuretán, kőagyag cserép és csempe, égetett agyag járólap tisztítására. Oldószereknek nem ellenálló felületeken mint pl. aszfalt és bitumen, valamint műanyag burkolatokon nem alkalmazható.(pl.: PVC).


  Figyelmeztető mondatok:


  H226 T

  űzveszélyes folyadék és gőz.

  H315 Bőrirritáló hatású.


  H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.


  H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.


  H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.


  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:


  P210 Gyújtóforrásoktól távol kell tartani - Dohányozni tilos.


  P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.


  P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező.


  P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.


  P331 TILOS hánytatni.


  P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

Javasolt termékek

A termék vásárlói ezt is megvették: